Katoli boli dupa, jak mówię…

Katoli boli dupa, jak mówię że razem z pedofilami do więzienia powinna iść reszta za współudział. A co na to kodeks karny?

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

#prawo #bekazkatoli #wiezienie #pedofilia #kler #katolicyzm

Powered by WPeMatico