Mirki, Mirunie i wszelkiej…

Mirki, Mirunie i wszelkiej maści #rozowepaski

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzą następujące przepisy i zmiany przepisów:

· 2019-01-01 – Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich (Dz.U. 2007 Nr 30, poz. 194)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. 2008 Nr 86, poz. 525)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. 2010 Nr 212, poz. 1394)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2014 r. poz. 212)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 984 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767)

· 2019-01-01 – Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2181)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 310)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477 t.j.)

· 2019-01-01 – Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 761)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1340)

· 2019-01-01 – Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1776 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860)

· 2019-01-01 – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255)

· 2019-01-01 – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

· 2019-01-01 – Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o paszach (Dz.U. z 2017 r. poz. 453 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 538 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 842 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086)

· 2019-01-01 – Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1410 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1427)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1691 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1783)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1803)

· 2019-01-01 – Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1999)

· 2019-01-01 – Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2134 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

· 2019-01-01 – Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217)

· 2019-01-01 – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500)

· 2019-01-01 – Ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

· 2019-01-01 – Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r. poz. 143 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 150 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 296 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317)

· 2019-01-01 – Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 399 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 578 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 594 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 622 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723)

· 2019-01-01 – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 762 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2018 r. poz. 915)

· 2019-01-01 – Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2018 r. poz. 954 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1177 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1188 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o europejskich radach zakładowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1247 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1252 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz.U. z 2018 r. poz. 1275)

· 2019-01-01 – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291)

· 2019-01-01 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 1310 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1433 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1471 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o tachografach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1480)

· 2019-01-01 – Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2036 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2043 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2106 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161)

· 2019-01-01 – Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)

· 2019-01-01 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1252 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1373 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2014 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

· 2019-01-01 – Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. z 2017 r. poz. 1021 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2335 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 167 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

· 2019-01-01 – Ustawa o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770)

· 2019-01-01 – Ustawa o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1542 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2038 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o pracy na morzu (Dz.U. z 2018 r. poz. 616 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)

· 2019-01-01 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 t.j.)

· 2019-01-01 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 643)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 977 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

· 2019-01-01 – Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1051)

· 2019-01-01 – Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2321 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz.U. 2002 Nr 241, poz. 2091)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizacji rynku rybnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 262 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1486)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010 Nr 6, poz. 35)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1809)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2378 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. 2010 Nr 142, poz. 956)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 465 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 t.j.)

– nie łudźcie się, że w tym kraju może być dobrze. Mamy nadmiar przepisów, które utrudniają a wcale nie ułatwiają życia.

#prawo #polityka #polska #przepisy #przedsiebiorczosc #firma #biznes

Powered by WPeMatico