Pamiętacie nagonkę na…

Pamiętacie nagonkę na Fundację Batorego w momencie walki o kolejne fundusze norweskie? Jak w tamtym czasie pisałem, Batory udostępniał informacje, o jakie wnioskowało Ordo Iuris. Ostatnio WSA oddalił skargę Ordo Iuris uznając ją za bezzasadną.
http://www.batory.org.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie_wsa_w_sprawie_skargi_ordo_iuris

A pamiętacie walkę fanatyków z gdańskim Modelem na rzecz Równego Traktowania? WSA odrzucił skargę.

Jednak nawet przy założeniu , że prawo do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców można byłoby w niniejszej sprawie utożsamić z interesem prawnym skarżących, okoliczność taka – sama w sobie – nie uprawniałaby Sądu do merytorycznej oceny zasadności skargi. Konieczne jest bowiem wykazanie przez skarżących nie tylko istnienia interesu prawnego , ale także jego naruszenia. Skarżący, poza posłużeniem się ogólnymi stwierdzeniami nie wskazali , jakie konkretne postanowienia uchwały , w ich ocenie, naruszają ich prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami.

Zdaniem Sądu w bardzo różnorodnych postanowieniach zaskarżonej uchwały ( z załącznikiem) , wbrew stanowisku skarżących, nie sposób dopatrzeć się treści obiektywnie naruszających prawa skarżących do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Z postanowień tych nie wynika, by skarżącym odebrano lub ograniczono to prawo. Przy rekomendacjach dotyczących dodatkowych zajęć dla dzieci znajdują się natomiast zapisy „za pisemną zgodą rodziców” ( rekomendacje nr 29, 38 i 69). Brak jest w zaskarżonej uchwale jakichkolwiek postanowień, z których wynikałoby, że w chwili jej wejścia w życie pozbawiły one skarżących konkretnych uprawnień lub nałożyły na nich jakieś obowiązki.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3C1FEFCA5D

#pieniactwo #bekazkatoli #polityka #prawo #fundacjabatorego #ordoiuris #gdansk #neuropa #bekazprawakow #lgbt

Powered by WPeMatico